PHCL 2019

Proiect de hotarare privind inchirierea pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungirem prin licitatie publica, a unui tern arabil extravilan, in suprafata de 7629 mp, avand nr. cadastral 22714, inscris in carea funciara la nr. 21623, face parte din domeniul privat al UAT Budesti si este situat in orasul Budesti, judetul Calarasi, pentru desfasurarea activitatii de sortare-spalare, agregate minerale – publicat pe data de 13.11.2019

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Budesti, judetul Calarasi, pe anul 2019.2 – publicat pe data de 01.08.2019

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Budesti, judetul Calarasi, pe anul 2019.1 – publicat pe data de 01.08.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea contruirii si amplasarii unui Monument istoric dedicat eroilor din satul Aprozi care au decedat in anii 1941-1945, conform plaunului de amplasament si delimitare al imobilului, intocmit de persoana autorizata, in incinta imobilului (fost Consiliu Popular), situat pe str. Mihail Sadoveanu, sat Aprozi, oras Budesti, ce apartine domeniului public in conformitate cu Anexa 4, poz. nr. 5 din H.G. nr. 1349/2001 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Budesti, judetul Calarasi – publicat pe data de 05.07.2019

Proiect de hotarare privind vanzarea cu drept de preemtiune catre dnu Paraschiv Vasile-Andrei a terenului in suprafata de 25.85 mp apartinand domeniului privat de interes local al orasului Budesti, conform HCL nr. 40-31.03.2008, modificata si completata prion HCL nr. 29-21.10.2016, inscris in cartea funciara nr. 20189, a orasului Budesti, reprezentand teren – cota indiviza aferenta apartamentului nr. 4, bloc A3, sc. B, parter, ap. 4, situat in str. Marasesti, nr. 5, oras Budesti, judet Calarasi – publicat pe data de 14.06.2019

Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Budesti, judetul Calarasi – publicat pe data de 17.05.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general aferenti Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Cosuri de gunoi, banci si cabine statii de transport in comun in orasul Budesti si localitatile componente Aprozi, Gruiu si Buciumeni – publicat pe data de 16.05.2019

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local la orasului Budesti, judetul Calarasi, pe anul 2019 – publicat pe data de 16.05.2019

Proiect de hotarare privind indreptarea erorilor materiale strecurate in Anexa 1 la HCL nr. 22-12.04.2019 – publicat pe data de 16.05.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului privind masurile de buna gospodarire a UAT Budesti, precum si stabilirea, constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii – publicat pe data de 15.05.2019

Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii Strada Independentei, Drumului judetean 401C Tronson I – publicat pe data de 14.05.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza UAT Budesti, pentru anul scolar 2019-2020 – publicat pe data de 07.05.2019

Proiect de hotarare privind initierea procedurii de inchiriere a suprafetei de 202,1897 ha pasune apartinand domeniului privat al orasului Budesti – publicat pe data de 07.05.2019

Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei juridica si de disciplina a Consiliului Local oras Budesti, judetul Calarasi, aleasa prin HCL nr. 17-28.06.2016 – publicat pe data de 07.05.2019

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Budesti, judetul Calarasi, pe anul 2019 – publicat pe data de 24.04.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ si RLU, in vederea construire Zona de agrement oe terenul in suprafata totala de 76.468 mp (care se compune din suprafata de 44.216 mp si suprafata de 32.252 mp), numar cadastral 23037, respectiv 23039, situat in extravilanul orasului Budesti, T24/1/2, P1, respectiv T24/1/3, P1, judetul Calarasi – publicat pe data de 24.04.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza UAT Budesti, pentru anul scolar 2019-2020 – publicat pe data de 19.04.2019

Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 cu rata inflatiei de 4,6% – publicat pe data de 19.04.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea PUG si RLU, in vederea construire Constructie sediu firma, locuinte de serviciu de tip P+M si imprejmuire partiala latura de est pe terenul in suprafata de 10.000 mp, nr. cadastral 22795, situat in extravilanul orasului Budesti, T1, P6/3, lot 2, judetul Calarasi, suprafata reglementata ce va fi introdusa in intravilan fiind de 3.820,82 mp – publicat pe data de 11.04.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea PUG si RLU, in vederea construire Ferma legume in spatii protejate pe terenul in suprafata totala de 30.786 mp situat in extravilanul orasului Budesti, judetul Calarasi, care se compune din urmatoarele suprafete: 5.000 mp, T26/3, P1, nr. cadastral 22658, 5.000 mp, T26/3, P2, nr. cadastral 22659, 14.200 mp, T26/3, P3, nr. cadastral 22660, 4.191 mp, T26/3, P4, nr. cadastral 22661, 2.395 mp, T25, P1/1, nr. cadastral 22810 – publicat pe data de 11.04.2019

Proiect de hotarare privind actualizarea Listei de investitii pentru anul 2019 – publicat pe data de 08.04.2019

Proiect de hotarare privind reinitierea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor, taxelor locale si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre persoanele fizice de pe raza administrativ-teritoriala a orasului Budesti, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local pentru contribuabilii care au achitat in termen conform procedurii debitele restante la 31.12.2018 – publicat pe data de 04.04.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii, de pe raza UAT Budesti, judetul Calarasi – public pe data de 04.04.2019

Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Budesti, judetul Calarasi – publicat pe data de 04.04.2019

Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al orasului Budesti, judetul Calarasi, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2018, in exercitiul bugetar 2019 – publicat pe data de 04.04.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2020-2022 al orasului Budesti, judetul Calarasi si bugetul de venituri si cheltuieli proprii Piata sursa E – publicat pe data de 04.04.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrarea operatorului regional SC ECOAQUA SA Calarasi, a bunurilor de retur rezultate din investitiile efectuate de catre ECOAQUA SA Calarasi, in cadrul Proiectului nr. CCI 2007 RO161PR003 – Extinderea ri reabilitatea sistemelor de alimentare cu apa de canalizare in judetul Calarasi finantat prin Programul Operational Sectorial Mediul pentru contractele 3185-29.07.2010 si 4136-09.12.2013 – Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarile Budesti si Oltenita – CL 10, pentru aglomerarea Budesti – publicat pe data de 04.04.2019

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local oras Budesti, judetul Calarasi, pentru lunile aprilie, mai si iunie 2019 – publicat pe data de 04.04.2019

Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu, prin licitatie deschisa cu strigare, din imobilul format din cladire C10, cu suprafata de 9.47 mp, conform releveu, inscris in Cartea Funciara nr. 21070 a U.A.T. Budesti, Incheierea nr, 3737/15.03.2011, situat in incinta Spitalului Orasenesc Budesti, str. Independentei, nr. 43, judetul Calarasi, aflat in conservare, pentru activitati de servicii medicale, pentru populatie – publicat pe data de 06.02.2019

Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu, prin licitatie deschisa cu strigare, din imobilul format din cladire C10 (partial camera de garda-camerele 5 si 8), cu suprafata totala de 21,83 mp, conform releveu, inscris in Cartea Funciara nr. 21017 a U.A.T. Budesti, Incheierea nr. 3737/15.03.2011, situat in incinta Spitalului Orasenesc Budesti, str. Independentei, nr. 43, judetul Calarasi, aflat in conservare, pentru desfasurarea activitatii de servicii medicale, pentru populatie – publicat pe data 06.02.2019

Proiect de hotarare privind actualizarea Listei de investitii pentru anul 2019 – publicat pe data de 06.02.2019

Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al orasului Budesti rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2018, in exercitiul bugetar 2019 – publicat pe data de 06.02.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, in anul fiscal 2019 – publicat pe data de 06.02.2019

Proiect de hotarare prin care se ia act de demisia consilierului local al orasului Budesti, judetul Calarasi, Lefter Lucia si vacantarea mandatului de consilier local – publicat pe data de 06.02.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrarea operatorului regional SC ECOAQUA SA Calarasi, a bunurilor de retur rezultate din investitiile efectuate de catre ECOAQUA SA Calarasi, in cadrul Proiectului nr. CCI 2007 RO161PR003 – Extinderea ri reabilitatea sistemelor de alimentare cu apa de canalizare in judetul Calarasi finantat prin Programul Operational Sectorial Mediul pentru contractele 3185-29.07.2010 si 4136-09.12.2013 – Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarile Budesti si Oltenita – CL 10, pentru aglomerarea Budesti – publicat pe data de 29.01.2019

Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de validare a Consiliului Local oras Budesti, judet Calarasi, aleasa prin HCL nr. 12-28.06.2016 – publicat pe data de 25.01.2019

Proiect de hotarare privind validarea unui numar de 5 (cinci) mandate de consilieri locali supleanti pentru alegerile autoritatilor publice locale din data de 05.06.2016, oras Budesti, judet Calarasi – publicat pe data de 25.01.2019

Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al orasului Budesti, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2018, in exercitiul bugetar 2019 – publicat pe data de 25.01.2019

Proiect de hotarare prin care se ia act de demisia consilierilor locali ai orasului Budesti, judetul Calarasi, Bumbacel Gheorghe, Grigore Florin, Iordache Sorin, Tudose Ana-Maria, Ciuna Dumitru, Sima Stere, Matei Ionel si vacantarea mandatelor de consilieri locali – publicat pe data de 18.01.2019